Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
utilized
3983 c4f5
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
utilized
Na mnie ta pogoda źle wpływa. Zauroczyłem się w kimś kto jednocześnie napawa mnie jakimś obrzydzeniem. Tak się kurwa da?
utilized
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHoHo HoHo
utilized
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
9038 fe68
Reposted fromLotte Lotte viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
utilized
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
utilized
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
utilized
6971 808d 500
Reposted fromfeegloo feegloo viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon vianieobecnosc nieobecnosc
utilized
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
utilized
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
utilized
1812 5af4 500
Reposted fromtaSowa taSowa vianieobecnosc nieobecnosc
utilized
0731 4ef6
Reposted fromzciach zciach viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
0658 aa3c 500
So accurate. xD
Reposted fromlilikoi lilikoi vialifeless lifeless
utilized
Mam sny o postaciach bez twarzy... O dziwnym obliczu.
utilized
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaSkydelan Skydelan
utilized
Myśl spotkaną w nocy trzeba, jak kobietę, oglądać w dziennym świetle.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlugola lugola vialifeless lifeless
utilized
0844 df18
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viamodalna modalna
utilized
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl